Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną naszego przedszkola stanowią kreatywni nauczyciele, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi, zaangażowaniu oraz wykształceniu pedagogicznemu zapewniają ciepłą i profesjonalną opiekę naszym milusińskim.

Dyrektor Przedszkola dba o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego, rekrutację, obsługę administracyjną, gospodarczą i finansową przedszkola. Organizuje szkolenia, kieruje polityką kadrową przedszkola, hospituje zajęcia edukacyjne, kieruje pracą zespołów, obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych oraz zapewnia pomoc nauczycielom w zakresie realizacji ich zadań i budowaniu warsztatu pracy. Współpracuje z rodzicami i monitoruje postępy edukacyjne dzieci. Współpracuje z organem prowadzącym oraz z instytucjami nadzorującymi placówkę, dbając o wysoki poziom pracy przedszkola.

 

Zastępca Dyrektora Przedszkola wspiera działania dyrektora i nauczycieli w placówce. Pracuje również jako wychowawca w jednej z grup przedszkolnych.

 

Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówkach przedszkolnych – ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Ponadto, poza wykształceniem kierunkowym, nasi nauczyciele posiadają również dodatkowe kwalifikacje m.in. w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogiki wczesnoszkolnej i fizjoterapii.

Najważniejszym celem naszego przedszkola jest harmonijny, wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka, który przygotuje naszych milusińskich do dalszych etapów życia i kształcenia.  Tworzymy zespół, w którym stawiamy na życzliwość i spójność stosowanych metod pracy oraz zasad wychowawczych.  W codziennej pracy łączymy wykorzystanie metod twórczych i innowacyjnych opartych na zabawie i działaniu, podkreślając, iż najważniejszym w wychowaniu i edukacji przedszkolaków są ciepło i poczucie bezpieczeństwa, szacunek i indywidualne podejście do każdego dziecka oraz oparta na zaufaniu bieżąca współpraca z rodzicami. Dzięki temu nasze dzieci nie tylko zdobywają wiedzę i nabywają kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia nauki w szkole, ale rozwijają swoje zainteresowania i pasje, zawierają trwałe przyjaźnie, próbują różnych form aktywności twórczej i ruchowej.
Działania nauczycieli są wspierane również przez specjalistów: pedagoga i psychoterapeutę, logopedę oraz pediatrę, którzy na bieżąco pomagają także rodzicom w zakresie poradnictwa i konsultacji.

Pani pedagog i psychoterapeuta udziela konsultacji psychologicznych, pomaga rodzicom w świadomym towarzyszeniu dziecku w dorastaniu i wspieraniu jego rozwoju oraz w rozwiązywaniu ewentualnych problemów wychowawczych. Wspiera w rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci, w organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dzięki czemu rodzice chętnie uczestniczą w bieżących spotkaniach i konsultacjach. Na co dzień pedagog uczestniczy w życiu grup przedszkolnych, prowadzi obserwacje oraz wspiera nauczycieli w procesie opiekuńczo – wychowawczym.

Pani logopeda prowadzi cotygodniowe zajęcia z logorytmiki w każdej grupie wiekowej, podczas których dzieci poprzez naśladowanie uczą się prawidłowo wykonywać ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne i słuchowe oraz nabywają kompetencje prawidłowej mowy poprzez uwrażliwienie na wspólne cechy muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. Ponadto pani logopeda prowadzi również coroczną diagnozę i badania przesiewowe wszystkich dzieci w zakresie prawidłowej wymowy i artykulacji. W przypadku dzieci wymagających pracy indywidualnej, istnieje możliwość zapisania na indywidualną terapię logopedyczną w wybrane dni tygodnia.


Wszyscy pracownicy naszego przedszkola posiadają szkolenie w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz BHP 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com